ผนึกกำลังซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

News

ก.ล.ต. ร่วมกับ บล. บลจ. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ สร้างความตระหนักรู้ให้ภาคตลาดทุน นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ช่วยดำเนินกิจกรรม โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 160 คน จาก 53 หน่วยงาน หรือ 77% ของหน่วยงานดังกล่าว  การซ้อมในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ร่วมกันตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ Thai Capital Market CERT หรือ TCM-CERT เพื่อร่วมกันยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนและการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนมีกระบวนการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล  “ภัยคุกคามไซเบอร์มีวิวัฒนาการที่รวดเร็วและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นมาก กระบวนการป้องกันการเกิดเหตุอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีกระบวนการรับมือที่มีประสิทธิผลควบคู่ไปด้วย แต่ละองค์กรจึงควรมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ โดยคาดหวังว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในการเตรียมความพร้อมรับมือไว้ก่อนล่วงหน้า”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews