พอใจ ก.แรงงาน แจงชัด แนวปฏิบัติจ้างต่างด้าวระยะผ่อนผัน

News

ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจงแนวปฏิบัติการจ้างต่างด้าวให้ถูกต้อง ระยะผ่อนผัน 180 วันแก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ทุกกลุ่มพอใจพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมเตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 99 แห่งทั่วประเทศ

นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เชิญผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆมาพบปะเพื่อชี้แจงรับฟังข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจาก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวย การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา สาขาปราจีนบุรีและสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย

นางเพชรรัตน์ กล่าวต่อว่า ปลัดฯ แรงงานได้กล่าวว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ประกาศใช้มาตรา 44 เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ออกไป 180 วัน ใน 4 มาตรา กระทรวงจึงชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ให้ทราบแนวปฏิบัติในการจ้างคนต่างด้าวให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ในระยะผ่อนผันนี้ โดยแบ่งดำเนินการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก แรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานเดิม นายจ้างรายใหม่สามารถยื่นเอกสารแจ้งขอเปลี่ยนนายจ้างได้ทันที ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10

กลุ่มที่สอง แรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) เอกสารเดินทาง (Travel Document) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa) แต่ไม่ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจลงตรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางาน ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบัน

กลุ่มที่สาม แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่มีเอกสาร กระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทั่วประเทศ รองรับการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายให้เกิดผลดีต่อประเทศ”

นางเพชรรัตน์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 99 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ 11 แห่ง ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม–7 สิงหาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมทั้งเปิดให้ยื่นเอกสารทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งนายจ้างต้องเตรียมเอกสารพร้อมภาพถ่ายลูกจ้างต่างด้าวให้พร้อม เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะออกใบรับเอกสารให้ และรอรับการติดต่อให้พาลูกจ้างต่างด้าวมาผ่านการคัดกรองก่อนออกเอกสารให้ไปจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือรับรองตัวบุคคล (Certificate Of Identity) เพื่อมาดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ หากเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สามารถไปทำหนังสือรับรองตัวบุคคลได้ที่ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง สมุทรปราการ ระนอง ตาก และเชียงราย โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ส่วนแรงงานสัญชาติลาวและกัมพูชา กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการเจรจาให้แรงงานได้รับความสะดวกในการหนังสือรับรองตัวบุคคลโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ เช่นเดียวกัน สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1694 .-สำนักข่าวไทย